การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นวาระสำคัญระดับโลก
ที่ประเทศสมาชิกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ตกลงร่วมกันดำเนินการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม
ประเทศไทยได้ประกาศในปี พ.ศ. 2564 ยกระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 จากกรณีปกติ เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี พ.ศ. 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี พ.ศ. 2608
โดยสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการ ใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) กำหนดให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รับภารกิจขับเคลื่อน 'มาตรการทดแทนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์' (Clinker Subsinution by Cemnent Industry)