การเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
(Co-Precessing of Waste Materials in Cement Kiln)
การเผาร่วม คือ การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste) หรือผลผลอยได้จากอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบในอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง นับเป็นเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 
  การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
  • วัสดุที่ไม่ใช้แล้วถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง/วัตถุดิบจากธรรมชาติ
  • เป็นวิธีการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ ลดความต้องการพื้นที่ฝังกลบ
  • ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเผา
  • ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของปูนซีเมนต์

ตัวอย่างของเสียที่สามารถนำมาเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์