‘มาตรการทดแทนปูนเม็ด’ ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นแนวทางดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
การบูรณาการร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: มาตรการทดแทนปูนเม็ดภาคีร่วมดำเนินการ จากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยการสนับสนุนของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังกันอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการทดแทนปูนเม็ดอย่างเข้มข้นเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ลดก๊าซเรือนกระจกและได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608
  ภาครัฐ
  • ส่งเสริมภาคการผลิตให้ความสำคัญ ตลอดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในบัญชีจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  • ส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม
  • จัดทำระบบการติดตามรายงาน และทวนสอบข้อมูลการลด CO2
 
  ภาควิชาชีพ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้งาน
 
  ภาคอุตสาหกรรม
การนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เกิดเป็น“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
  ภาคการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคีร่วมดำเนินการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมชลประทาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมทรัพยากรธรณี
กรมการขนส่งทางราง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์วิจัยเทคนโลยีการก่อสร้าง และบำรุงรักษา
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาสถาปนิก
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิศวกร
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด
(ใช้เฉพาะภายใน TCMA เพื่อติดตามการดำเนินงานเท่านั้น)