คณะกรรมการ TCMA ปี 2565 – 2567
นายก ดร. ชนะ ภูมี
อุปนายก นายนภดล รมยะรูป
อุปนายก นายระพี สุขยางค์
อุปนายก นายมนตรี นิธิกุล
อุปนายก นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
เลขาธิการ นายระพี สุขยางค์
เหรัญญิก นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
นายทะเบียน นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการ นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายสยามรัฐ สุทธานุกูล
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายปัญญา โสภาศรีพันธ์
สำนักงาน TCMA
ผู้อำนวยการบริหาร นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวนัยนา ข่ายพิลาป
คณะทำงาน TCMA on Sustainability
ประธาน ดร. วันเฉลิม ชโลธร
คณะทำงาน นายธนากร สุวรรณศรีสุข
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นางสาวศุภกร เมาลีกุล
คณะทำงาน นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
เลขานุการ นายฐานิต เครือปัญญา
คณะทำงาน TCMA on Green Mining and Stakeholder Engagement
ประธาน นายทินกร ก๊กเครือ
ที่ปรึกษา นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
คณะทำงาน นายวีระวัฒน์ รัตนาพิทักษ์เทพ
คณะทำงาน นายอัตพล ช่างสลัก
คณะทำงาน นายสุพรรณ แซ่เอี้ยว
คณะทำงาน นายสมภพ เทพพานิช
คณะทำงาน นายปริญญา วิลัยธรรม
คณะทำงาน นายณัฐพงศ์ พรหมจักรินทร์
เลขานุการ นายรัฐสยาม ดีที
คณะทำงาน TCMA on Circular Economy
ประธาน นางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์
คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
คณะทำงาน นายสุรวิชญ์ ทองจีน
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายนันทชัย ศรีนภาวงศ์
คณะทำงาน นายพุทธพล วสันตดิลก
คณะทำงาน นายประดิษฐ์ บัวเผื่อน
เลขานุการ นายฐิติพงศ์ สีมาไพศาล
คณะทำงาน TCMA on Industry Reputation
ประธาน นายปิยากร ชินะรัตนกุล
คณะทำงาน นายพศวีร์ ประสพศรี
คณะทำงาน นางไปรยา ชูแก้ว
คณะทำงาน นางสาวพรปรารถนา ประมุขชัย
คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
คณะทำงาน นายเนติวัฒน์ อ่ำรอด
เลขานุการ นางสาวผกาพักตร์ ศรีแก้ว
คณะทำงาน TCMA-Environment
ประธาน นายสุขธวัช พัทธวรากร
คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
คณะทำงาน นายณรงเดช วณิชฤทธา
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นายภาสิษฎ์ ไชยศร
คณะทำงาน นายพิศาล อรรคคำ
คณะทำงาน นางสาวสาวิตรี ผาตยานนท์
เลขานุการ นางสาวมนวิกานต์ ขจรบุญ
คณะทำงาน TCMA-Operational Excellence
ประธาน นายอรรถวุฒิ คล้ายนิล
ประธานร่วม นายกานต์ ศุภนิรันดร์
คณะทำงาน นายณรงค์ คำแท้
คณะทำงาน นายวัยพจน์ แย้มแก้ว
คณะทำงาน นายคมกฤช ลายลักษณ์
คณะทำงาน นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์
คณะทำงาน และเลขานุการ นายประสาน สมัยสงค์
คณะทำงาน TCMA-Product Standard
ประธาน นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นายณัฐวุฒิ กองม่วง
คณะทำงาน นายกมล บางยี่ขัน
คณะทำงาน นายสมโภชน์ ยธิกุล
คณะทำงาน และเลขานุการ นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน TCMA-Wisdom
ประธาน นายกริช ชินประสาทศักดิ์
คณะทำงาน นายจินดา สายัณห์ศิริ
คณะทำงาน นายสุเมธ โลหะภาคย์
คณะทำงาน นายปรเมศวร์ นิตยวรรธนะ
คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
คณะทำงาน นายสิทธิศักดิ์ เล้าจินตนาศรี
เลขานุการ นางนพัสร์ฉัตร น้อมศิริ