คณะกรรมการ TCMA ปี 2567 – 2569
นายก ดร. ชนะ ภูมี
อุปนายก นายนภดล รมยะรูป
อุปนายก นายระพี สุขยางค์
อุปนายก นายมนตรี นิธิกุล
อุปนายก นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
เลขาธิการ นายระพี สุขยางค์
เหรัญญิก นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
นายทะเบียน นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการ นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายสุรชัย นิ่มละออ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายศาณิต เกษสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ นายนพพร กีรติบรรหาร
ผู้ช่วยเลขาธิการ นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
สำนักงาน TCMA
ผู้อำนวยการบริหาร นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวนัยนา ข่ายพิลาป
คณะทำงาน TCMA on Sustainability
ที่ปรึกษา นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
ประธาน ดร. วันเฉลิม ชโลธร
คณะทำงาน นายธนากร สุวรรณศรีสุข
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นางสาวศุภกร เมาลีกุล
คณะทำงาน นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นายพงศกร สุวรรณวงศ์
เลขานุการ นายฐานิต เครือปัญญา
คณะทำงาน TCMA on Green Mining and Stakeholder Engagement
ที่ปรึกษา นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
ประธาน นายทินกร ก๊กเครือ
คณะทำงาน นายวีระวัฒน์ รัตนาพิทักษ์เทพ
คณะทำงาน นายกฤษณ์ อู่รัชตมาศ
คณะทำงาน นายสุรพงศ์ จงวุฒิเวศย์
คณะทำงาน นายสมภพ เทพพานิช
คณะทำงาน นายปริญญา วิลัยธรรม
คณะทำงาน นายสุพรรณ แซ่เอี้ยว
เลขานุการ นายรัฐสยาม ดีที
คณะทำงาน TCMA on Circular Economy
ประธาน นายธีระพล ติรวศิน
คณะทำงาน นายจริน ออดแก้ว
คณะทำงาน นายสุรวิชญ์ ทองจีน
คณะทำงาน นายภูษิต แซ่เจีย
คณะทำงาน นายสฤษดิ์ แสงอ่อน
คณะทำงาน นายพุทธพล วสันตดิลก
คณะทำงาน นายธนาธร ตรงสิทธิวิทู
เลขานุการ นายปัญญา ณัฎฐาชัย
คณะทำงาน TCMA on Operational Excellence and Energy Transition
ประธาน นายอรรถวุฒิ คล้ายนิล
ประธานร่วม นายกานต์ ศุภนิรันดร์
คณะทำงาน นายณรงค์ คำแท้
คณะทำงาน นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์
คณะทำงาน นายปกาศิต พึ่งรัศมี
คณะทำงาน นายวิบูลย์ แซ่ล้อ
คณะทำงาน และเลขานุการ นายมัฆวาล เจริญเวศยางกูร
คณะทำงาน TCMA on Innovation and Technology
ประธาน นายสุรชัย วังรัตนชัย
คณะทำงาน นางสาวปาริชาติ บัวขาว
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นางชนัดดา ผ่องใส
คณะทำงาน นายชัยวัฒน์ หิตาพิสุทธิ์
คณะทำงาน นายสฤษดิ์ แสงอ่อน
เลขานุการ นายสรเทพ รัตนยศสกุล
คณะทำงาน TCMA-Environment and Climate Action
ที่ปรึกษา นายสุขธวัช พัทธวรากร
ประธาน นายพิศาล พีรสิทธิกุล
คณะทำงาน นางสาวปาริชาติ บัวขาว
คณะทำงาน นายประสาน สมัยสงค์
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นางชนัดดา ผ่องใส
คณะทำงาน นายพิศาล อรรคคำ
คณะทำงาน นางสาวสาวิตรี ผาตยานนท์
เลขานุการ นางสาวมนวิกานต์ ขจรบุญ
คณะทำงาน TCMA-Product Standards
ประธาน นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
คณะทำงาน นายอนุชา ขจรกสิรัตน์
คณะทำงาน นายณัฐวุฒิ กองม่วง
คณะทำงาน นายกมล บางยี่ขัน
คณะทำงาน นางสาวนุชนาถ จำรัส
คณะทำงาน และเลขานุการ นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน TCMA-Wisdom
ประธาน นายกริช ชินประสาทศักดิ์
คณะทำงาน นายจินดา สายัณห์ศิริ
คณะทำงาน นายสุเมธ โลหะภาคย์
คณะทำงาน นายนนท์พัฒน นิมิตยงสกุล
คณะทำงาน นายปรเมศวร์ นิตยวรรธนะ
คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
คณะทำงาน นายรวิสุต ทรัพย์สมบูรณ์
เลขานุการ นางนพัสร์ฉัตร น้อมศิริ