TCMA เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายของไทย
ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2549

TCMA มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
เพื่อร่วมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินอุตสาหกรรมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน