อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2565
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โดยรวมยังคงเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ภาครัฐจะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้ลดความรุนแรงของการแพร่กระจายลงได้ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure Mega Project) อย่างไรก็ตาม การควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตปกติ รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปี 2566
ประเมินการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
  • ความต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure Mega Project) เป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก
  • ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยว/ภาคบริการ ที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อกำลังซื้อโดยรวม
 
ปัจจัยท้าทายหลายด้าน อาทิ
  • ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และภาวะค่าครองชีพ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชน (Commercial) และกำลังซื้อของผู้บริโภค (Residential)
  • การออกนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงาน ด้านการเงิน ด้านค่าครองชีพ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • การสนับสนุนให้ภาคการผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมสถานการณ์ COVID-19 การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการแรงงานภาคก่อสร้าง เป็นต้น
  • การบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานของภาคการผลิต
ทิศทางการเติบโตปูนซีเมนต์ของไทย