อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2564
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เติบโตลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวลงของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงอัตราการบริโภคของภาคครัวเรือน ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน/วัตถุดิบ และภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินการโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure Mega Project) และความต่อเนื่องของโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน ผนวกกับภาครัฐ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปี 2565
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
  • ภาครัฐควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีขึ้นด้วยการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
  • ความต่อเนื่องของการดำเนินการโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Infrastructure Mega Project)
  • นโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทิศทางผ่อนคลายรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
 
ปัจจัยท้าทายหลายด้าน อาทิ
  • การกลับมาระบาดซ้ำของ COVID-19
  • อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่
  • การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของพลังงาน/ วัตถุดิบ
  • การขาดแคลนแรงงาน
ทิศทางการเติบโตปูนซีเมนต์ของไทย