อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุง พัฒนา
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการกำหนดเทคนิคตามหลักวิศวกรรม
และดำเนินการตามที่กำหนด เพื่อควบคุมสิ่งที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
ด้านการผลิต


มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต หรือที่เรียกว่า Electrostatic Precipitator (EP) หรือ Bag House ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น ได้ถึง 99.95% เพื่อทำการดักจับฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต

มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นจากปล่องระบายแบบต่อเนื่องและรายงานผลผ่านระบบ Online (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของอุปกรณ์ดักจับฝุ่นอีกทางหนึ่ง  
 
 
ด้านกระบวนการลำเลียงวัตถุดิบ


มีการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงแบบปิด และติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่น/ เครื่องกรองฝุ่นตามจุดเชื่อมโยง หรือจุดเปลี่ยนชุดสายพานลำเลียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
 
ด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์


มีการปิดคลุมผ้าใยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งกำหนดมาตรการจำกัดความเร็วรถ