นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
TCMA จะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) 
โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TCMA เก็บรวบรวม
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เป็นต้น
 4. ข้อมูลการใช้แพลตฟอร์ม เช่น หมายเลขที่ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งาน (IP Address) ข้อมูลหน้าเพจที่ท่านเข้าชม เป็นต้น
 5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับจากท่าน เช่น การใช้แพลตฟอร์ม การลงทะเบียน การทำแบบสอบถาม ผ่านช่องทางที่ TCMA จัดเตรียมไว้ 
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดย TCMA เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับ TCMA

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ให้ท่านติดต่อ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ TCMA  
 2. ให้ TCMA สามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม หรือข้อร้องเรียนของท่าน 
 3. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมที่ไม่เปิดเผยตัวตน 
 4. วิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ TCMA กิจกรรมหรือการให้บริการ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย 
 5. รับสมัครงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของ TCMA ให้กับท่านทราบ ตลอดจนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
TCMA จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้บางสถานการณ์ ดังนี้ 
 1. เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำงานในนามหรือทำงานให้ TCMA ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับ TCMA โดยการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจมีทั้งกรณีการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งมอบบริการแก่ท่าน หรือเพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของ TCMA เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล การอำนวยความสะดวกต่อการบริการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 2. กรณีที่ TCMA เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรม

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
TCMA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ TCMA ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง TCMA จะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและต่อสู้ตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระงับการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับ TCMA ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
TCMA อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก TCMA มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ TCMA จะแสดงนโยบายฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ TCMA และอาจจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ตามความเหมาะสม TCMA ขอแนะนำให้ท่านเข้ามาอ่านและตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ TCMA  

ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการของ TCMA ภายหลังจากที่นโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไข และได้มีการแสดงนโยบายไว้ที่นี้แล้ว ถือว่าท่านเห็นชอบและยอมรับในนโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้ว    

รายละเอียดการติดต่อ
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
ที่อยู่: อาคารญาดา ชั้น 5 ห้อง 508 เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2115 7081-2
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: info@thaicma.or.th 

จัดทำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเว็ปไซต์นี้จะมีการติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็ปไซต์ของ TCMA ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็ปไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมกับ TCMA ในการติดตั้งคุกกี้

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้TCMA รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
 1. อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 2. ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 3. วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 4. ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ TCMA
 5. หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของ TCMA รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่ TCMA ใช้ มีดังต่อไปนี้
 1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของ TCMA ได้อย่างปลอดภัย
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ TCMA สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ TCMA ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ TCMA เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของ TCMA
 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ TCMA สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของ TCMA ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 4. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม TCMA จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ TCMA ยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 5. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

จัดทำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565