สมาชิก TCMA
ลำปาง
Lampang
นครสวรรค์
Nakornsawan
เพชรบุรี
Petchaburi
สระบุรี
Saraburi
นครศรีธรรมราช
Nakorn Sri Thamarat
ลำปาง Lampang
นครสวรรค์ Nakornsawan
เพชรบุรี Petchaburi
สระบุรี Saraburi
นครศรีธรรมราช Nakorn Sri Thamarat
กำลังการผลิตรวม
ปูนเม็ด
50.3
ล้านตัน
ปูนซีเมนต์
60.1
ล้านตัน