รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: ปูนซีเมนต์
ประเภทผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน
1 15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
2 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม
3 133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
4 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
5 241-2543 ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
6 319 เล่ม 1-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
7 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
8 319 เล่ม 3-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน
9 556-2528 ปูนทนไฟ
10 849-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
11 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม
12 2488-2553 ปูนปลาสเตอร์สำหรับทำแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก
13 2587-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม
14 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
15 2595-2556 ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ
16 2701-2559 ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์
ประเภทวิธีทดสอบ
ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน
17 2752 เล่ม 2-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
18 2752 เล่ม 3-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 3 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและวัตถุดิบ โดยใช้แร่งขนาด 300 µm (เบอร์ 50) 150 µm (เบอร์ 100) และ 75 µm (เบอร์ 200) แบบเปียก
19 2752 เล่ม 4-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 45 µm (เบอร์ 325)
20 2752 เล่ม 5-2563 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 5 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เทอร์บิดิมิเตอร์
21 2752 เล่ม 6-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 6 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
22 2752 เล่ม 7-2563 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 7 วิธีทดสอบค่าความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับน้ำ โดยวิธีวัดค่าความร้อนของสารละลาย
23 2752 เล่ม 8-2559 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์
24 2752 เล่ม 9-2560 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 9 วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้เข็มแบบไวแคต
25 2752 เล่ม 10-2560 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 10 วิธีทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ โดยใช้เข็มแบบกิลโมร์
26 2752 เล่ม 11-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 11 วิธีทดสอบการขยายตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยวิธีออโตเคลฟ
27 2752 เล่ม 12-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
28 2752 เล่ม 13-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 13 วิธีทดสอบปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
29 2752 เล่ม 14-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 14 วิธีทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์เนื่องจากซัลเฟต
30 2752 เล่ม 15-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวก่อนกำหนดปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (โดยใช้วิธีเพสต์)
31 15 เล่ม 16-2535 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
32 2752 เล่ม 17-2559 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 17 การผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ และมอร์ตาร์ในสภาพเหลวด้วยเครื่องผสม
33 2752 เล่ม 18-2564 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 18 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
34 15 เล่ม 20-2521 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 20 การใช้วัสดุผสมเพิ่มในการทำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
35 15 เล่ม 21-2533 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระในไฮเดรเทดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
36 202 เล่ม 1-2548 ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
37 202 เล่ม 2-2547 ปูนไลม์ เล่ม 2 วิธีปฏิบัติการชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
ประเภทวัสดุที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐาน
38 2703-2559 กาวซีเมนต์
39 2704-2559 ผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ
40 3058-2563 ของเหลวเพิ่มความแข็งผิวพื้นคอนกรีตในแนวระดับ