การประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ-สระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ‘PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City’

233