TCMA ผนึกมหาดไทย ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินหน้า ‘MISSION 2023’ ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ช่วยลดโลกร้อน ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ

307