2022: การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด (มี.ค. 65)

525
โอกาสนี้ ภาคีร่วมดำเนินการ 25 หน่วยงาน โดยการสนับสนุนของ 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เห็นพ้องประกาศการผนึกกำลังดำเนินมาตรการทดแทนปูนเม็ดอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อน ‘MISSION 2023’ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2566