การประกาศเจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ด้านการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการเหมืองแร่

165