ประกาศเจตนารมณ์ร่วม เพื่อมุ่งมั่นให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพของประชาชน

156