คำประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือและส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

383