งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ

28/06/2554
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน คัพ” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่อาคารพัฒนา และฝึกอบรม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

“โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 โรงเรียนในพื้นที่แก่งคอย และมวกเหล็ก ซึ่งโครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน มุ่งหวังให้โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้มีศักยภาพทางการกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

“โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ” เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน ในเขตอำเภอแก่งคอย ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมโรงปูนรักษ์ชุมชนอื่นๆ