2018: คำประกาศเจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยด้านการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

601