2020: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) (ก.พ. 63)

525