2020: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (มิ.ย. 63)

515