สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
(TCMA)

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA) เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

TCMA ประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Global Cement and Concrete Association: GCCA สภาผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Cement Manufacturers: AFCM) และทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งเอเชีย (Asian Cement Producers Amity Club: ACPAC) รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โรงปูนรักษ์ชุมชน
เป็นความร่วมมือของสมาชิก TCMA ที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่ ไปกับการดูแลชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด